facebook_pixel

Termene și condiții

 

 TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

PENTRU APLICAŢIA ”StomaLink”

 Prin "utilizator" se inţelege orice persoană fizică si / sau juridică (inclusiv medicul) care accesează Site-ul sau Aplicaţia, indiferent de motiv, ori care utilizează, în orice mod, Serviciile oferite prin intermediul Site-ului sau ale Aplicaţiei.

 1.Aplicabilitatea si descrierea aplicaţiei

1.1 Prezentul document reglementează termenii şi condiţiile generale de utilizare ale Aplicaţiei.

1.2 Prin utilizarea acestei aplicaţii utilizatorii işi exprimă consimţământul cu privire la Termenii şi Condiţiile de utilizare.

1.3 Accesul la aplicaţie este condiţionat de înregistrarea, în calitate de utilizator al aplicatiei şi de acceptarea prealabilă, a Termenilor şi condiţiilor, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare înregistrării. Acceptarea Termenilor de către utilizator reprezintă încheierea unui contract cu REACHMAN ADVISORS SRL, în temeiul căruia veţi beneficia de drepturile şi vă veţi asuma obligaţiile prevăzute în aceşti Termeni.

1.4 Utilizatorul poate accesa aplicaţia 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care REACHMAN ADVISORS SRL sau orice persoană terţă autorizată (cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicaţii) efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează aplicatia.

1.5 REACHMAN ADVISORS SRL va depune toate eforturile pentru a asigura folosirea aplicaţiei de către utilizator în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

1.6 REACHMAN ADVISORS SRL poate oricând suspenda sau întrerupe funcţionarea aplicaţiei, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere, ori în scopul îmbunătăţirii performanţelor aplicatiei.

1.7 În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestei aplicatii, de către utilizator precum şi de nerespectare a oricăror obligaţii ce revin acestuia potrivit acestor Termeni si condiţii, REACHMAN ADVISORS SRL îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau întrerupe, fără preaviz, accesul utilizatorului la aplicaţie.

1.8 Pentru accesarea aplicaţiei este posibil să  se solicite utilizatorului să furnizeze informaţii (cum ar fi date de identificare a persoanei, date de contact, numar de telefon etc.) în cadrul procesului de înregistrare pentru aplicatie sau în cadrul folosirii continue a aplicatiei de către utilizator. Utilizatorul are obligaţia ca orice asemenea informaţii pentru înregistrare pe care le furnizeaza catre REACHMAN ADVISORS SRL să fie întotdeauna exacte, adevărate, corecte, complete şi actualizate.Utilizatorul poartă întreaga raspundere pentru datele inregistrate in cuprisul aplicaţiei de către acesta.

1.9 Utilizatorul declară că are vârsta legală pentru a încheia şi executa prezentul contract, că a citit, a înţeles în totalitate continutul acestuia şi că este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare ai aplicatiei.

 2.Utilizarea Aplicaţiei

2.1 Descarcărea/accesarea/utilizarea aplicaţiei implica acordul de utilizare a serviciului numai în scopul permis de aceşti Termeni şi de lege.

2.2 Utilizatorul este de acord să nu desfăşoare nicio activitate care, în orice mod, s-ar interfera cu sau ar afecta Serviciul, ori serverele şi reţelele conectate la Serviciu.

2.3 Odata cu descarcarea/accesarea/utilizarea aplicatiei, utilizatorul işi exprimă acordul să fie notificat prin intermediul aplicaţiei/sms/e-mail cu privire la confirmarea programării sau în cazul intervenirii oricarei modificari cu privire la programul medicului.

2.4 Până la data primirii confirmarii programarii utilizatorul declară că intelege faptul că nu exista nicio obligaţie în sarcina medicului sau a aplicaţiei, în legatură cu progamarea neconfirmată, într-una din modalităţile menţionate anterior.

2.5 Utilizatorul are obligaţia păstrării confidenţialităţii detaliilor contului, fiind singurul răspunzător, pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă o asemenea divulgare a fost intenționată sau s-a produs din neglijenţa acestuia.

2.6 Utilizatorul poate efectua o singură notificare de programare. Utilizatorul poate efectua alte notificări de programare doar ulterior confirmării/infirmării notificării de programare iniţial adresate medicului.

2.7 În situaţia în care utilizatorul foloseşte aplicaţia în alt scop decât cel prevăzut, iar prin aceasta cauzează prejudicii, REACHMAN ADVISORS SRL şi/sau oricărui terţ, acesta va răspunde conform dispoziţiilor de drept comun, fiind ţinut la plata despăgubirilor.

3.Condiţii speciale care se aplică medicului

 3.1 Medicul îşi asuma obligaţia ca în termen de 12 ore de la primirea unei notificări de programare, să dea curs acesteia, în sensul confirmării / infirmării disponibilităţii pentru programare. Termenul de 12 ore curge de la ora 00:00 a zilei următoare primirii notificării.

3.2 REACHMAN ADVISORS SRL nu răspunde în nicio situaţie cu privire la punctualitatea medicilor, medicul fiind singurul răspunzător în situaţia în care nu sunt respectate termenele înscrise în aplicaţie.

3.3 Atât REACHMAN ADVISORS SRL cât şi medicul au posibilitatea sa respingă notificarea de programare a utilizatorului, în situaţia în care acesta a mai beneficiat anterior de 2 sau mai multe programări confirmate de către medic la care acesta nu s-a prezentat.

 4.Drepturile de autor

4.1 Această aplicație este protejată de dispozițiile Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

4.2 Conform dispoziţiilor acestei Legi, este interzisă reproducerea textelor, materialelor grafice ori a altor elemente ce intră în componenţa Aplicaţei. De asemenea, este interzisă comercializarea, redistribuirea ori modificarea Software-ului.

4.3 Prin descărcarea/instalarea/utilizarea Aplicaţiei, utilizatorii confirmă şi sunt de acord că REACHMAN ADVISORS SRL deţine toate drepturile, titlurile şi interesele legale în şi asupra aplicatiei, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală care există în legatură cu aplicatia (indiferent dacă drepturile respective sunt sau nu înregistrate, şi indiferent de locaţia în care ar putea exista drepturile). În plus, confirmă că aplicatia poate conţine informaţii considerate confidenţiale de către REACHMAN ADVISORS SRL care nu vor fi divulgate de catre utilizator fără consimţământul prealabil şi scris al  REACHMAN ADVISORS SRL.

4.4 Luând în considerare eforturile continue ale REACHMAN ADVISORS SRL de a dezvolta şi imbunatăţi această aplicaţie, utilizatorii sunt de acord să transfere asemenea idei, concepte, know-how şi tehnici către REACHMAN ADVISORS SRL fără nici o compensaţie.

5.Datele cu caracter personal

5.1 Prin acceptarea acestor termeni şi condiţii, utilizatorii îţi exprimă consimţământul privire la preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (număr de telefon, adresă e-mail, adresă de Facebook, istoricul medical, numele etc.).

5.2 În acord cu prevederile Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal furnizate de către utilizator vor fi folisite exlusiv în scopul executării obiectului acestei aplicații.

5.3 Accesul la datele inregistrate în cadrul acestei Aplicaţii este permis doar REACHMAN ADVISOR SRL, dezvoltatorilor aplicaţiei precum şi terţilor contractanţi. Toţi cei de mai sus au obligaţia de a nu utiliza datele personale de care iau cunoştinţă cu ocazia folosirii aplicaţiei în alt scop decat cel care face obiectul aplicaţiei. Orice atingere adusă acestei obligaţii va fi imputabilă direct persoanei in culpa.

5.4 Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încălcate.

5.5 Orice utilizator are dreptul să se adreseze instanțelor de judecată competente, în cazul în care se consideră vătămat în unul dintre drepturile garantate de legea nr. 677/2001.

6.Tarife

 Tariful pentru instalarea şi utilizarea aplicaţiei impreuna cu orfertele promoţionale sunt publicate  pe site-ul http://www.stomalink.ro/ .

Tariful pentru instalarea şi utilizarea aplicaţiei se percepe şi se achită doar de catre medic, în termenele şi condiţiile agreate de parţi.

 7.Clauze de neraspundere

7.1 În situaţia în care utilizatorul răspunde solicitării noastre cu informatii privind feedback-ul, precum intrebări, comentarii sau sugestii de perfecționare a Aplicației, astfel de informații nu sunt considerate a fi confidențiale, astfel că vom fi exonerați de orice răspundere cu privire la aceste informații. În plus, având în vedere caracterul ne-confidențial al acestor informații, ne rezervăm libertatea de a reproduce, de a utiliza sau publica aceste informații.

7.2 REACHMAN ADVISOR SRL nu işi asumă răspunderea, nici față de utilizatori, față de eventualele neonorări ale programărilor, față de modalitatea de realizare și eficienţa intervenţiilor medicale ori cu privire la orice alte neregularități intervenite între raporturile dintre utilizatori.

7.3 Deşi REACHMAN ADVISOR SRL depune tot efortul pentru asigurarea securităţii aplicaţiei şi buna funcţionare a acesteia, cu toate acestea, utilizatorii înteleg şi acceptă să utilizeze Aplicaţia pe proprie raspundere. În acest context, REACHMAN ADVISOR SRL nu raspunde în cazul în care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a folosirii aplicaţiei. Totodata, REACHMAN ADVISOR SRL nu raspunde dacă utilizatorii înteleg să îşi instaleze Aplicaţia pe sisteme (telefoane, tablete, calculatoare) care nu sunt compatibile cu aceasta, chiar daca funcţionarea acestor sisteme le este afectata.

7.4 Este posibil ca aplicaţia să includă uneori link-uri către alte website-uri care nu sunt deţinute de REACHMAN ADVISOR SRL. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferi informaţii adiţionale, însă fără a avea responsabilitatea conţinutului, securităţii, a politicilor de confidenţialitate sau a oricarui lucru furnizat de terţe site-uri.

8.Modificarea Termenilor și Condițiilor

8.1 În orice moment, Termenii şi Condiţiile pot suferi schimbări și modificări.

8.2 Orice modificare survenită cu privire la Termenii și Condițiile aplicatiei va fi transmisă utilizatorului în scopul oferirii posibilităţii de a se exprima un nou acord asupra modificărilor.

8.3 În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceste modificari, acesta are dreptul de a renunţa la folosirea aplicației. Folosirea în continuare de către utilizator a aplicaţiei şi ulterior modificărilor, reprezintă acordul tacit al acestuia cu privire la schimbările intervenite.

9.Încetarea acordului

9.1 Prezentul acord încetează în orice moment, prin renunțarea la utilizarea acestei Aplicații.

REACHMAN ADVISOR SRL poate înceta oricând acest Acord, fără vreo notificare prealabilă și să refuze accesul utilizatorului la Aplicație, din orice motiv considerat întemeiat.

9.2 La terminarea acestui Acord, ne asumăm obligația de a nu divulga din baza de date, acele date personale furnizate de către utilizator.

10.Alte clauze

 10.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română.

10.2 Orice neînţelegere în legatură cu executarea Contractului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecatoresti competente de la sediul REACHMAN ADVISOR SRL.

10.3 Orice reclamaţie cu privire la funcţionarea Serviciului va fi adresată la adresa de e-mail stomalink@stomalink.ro

 

No Comments Yet.

Leave a comment